Αντιπηκτική αγωγή έναντι αντιαιμοπεταλιακών στη θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο και PFO

Μια προκαθορισμένη ανάλυση υποομάδων μιας τυχαιοποιημένης μελέτης δεν έδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών φαρμάκων στη δευτεροπαθή πρόληψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασθενείς με ανοιχτό ωοειδές τρήμα (patent foramen ovale PFO). Ωστόσο, μέχρι σήμερα, τα αποδεικτικά στοιχεία αφήνουν το ερώτημα αναπάντητο.

Οι περισσότερες κλινικές μελέτες στις οποίες μετείχαν ασθενείς με ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και ανοιχτό ωοειδές τρήμα (PFO) έχουν επικεντρωθεί στη σύγκλειση του PFO με συσκευή έναντι της ιατρικής θεραπείας. Λιγότερες μελέτες έχουν συγκρίνει την αντιπηκτική αγωγή έναντι της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας. Η ιδέα της παράδοξης εμβολής βασίζεται στο ότι ένας φλεβικός θρόμβος διασχίζει το PFO και εισέρχεται στην αρτηριακή κυκλοφορία. Δεδομένου του αποδεκτού ρόλου της αντιπηκτικής αγωγής στη θεραπεία της φλεβικής θρόμβωσης, υπάρχει πιθανή αξία στην αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με PFO.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια προκαθορισμένη ανάλυση υποομάδων μιας μεγάλης κλινικής μελέτης (NAVIGATE ESUS) που συνέκρινε τη χορήγηση rivaroxaban σε σχέση με την ασπιρίνη σε ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο που είναι σύμφωνο με εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο άγνωστης πηγής (ESUS). Αυτή ήταν μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τη φαρμακευτική εταιρία. Από τα 7.213 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη, 6.884 υποβλήθηκαν σε διαθωρακική ηχωκαρδιογραφία και 1.382 υποβλήθηκαν σε διοισοφάγιο ηχώκαρδιογραφία (μερικοί είχαν και τα δύο). PFO βρέθηκε στο 7,4% των ασθενών. Οι ασθενείς με PFO ήταν νεότεροι και είχαν χαμηλότερα ποσοστά αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδους διαβήτη από ασθενείς χωρίς PFO.

Οι ασθενείς με PFO που τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν rivaroxaban είχαν μη σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό εγκεφαλικού επεισοδίου από εκείνους που τυχαιοποιήθηκαν στην ασπιρίνη (λόγος κινδύνου, 0,54, P = 0,18). Ωστόσο, όταν συμπληρωματικά δεδομένα από δύο άλλες μελέτες (PICSS και CLOSE) συμπεριλήφθηκαν σε μια μετα-ανάλυση, η αντιπηκτική αγωγή συνδυάστηκε με σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε σύγκριση με την αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία (αναλογία πιθανότητας 0,48).

Lancet Neurol 2018 Dec