Το ηλεκτρονικό τσιγάρο επηρεάζει τη λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων όπως και το συμβατικό τσιγάρο

Το κάπνισμα τσιγάρων προκαλεί ηλεκτρονικές μεταβολές στο CD40, στην Ρ-σελεκτίνη και στην λειτουργία των αιμοπεταλίων σε καπνιστές και μη καπνιστές με τρόπους που είναι παρόμοιοι με το κάπνισμα τσιγάρων καπνού, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο American Journal of Cardiology.

Σε καπνιστές και μη καπνιστές χωρίς καρδιαγγειακές παθήσεις, η χρήση αμφοτέρων των προϊόντων οδηγεί σε αύξηση της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων.

Για να συγκρίνουν την επίδραση των ηλεκτρονικών τσιγάρων με τα τσιγάρα του καπνού στη λειτουργία των αιμοπεταλίων, οι ερευνητές πραγματοποίησαν μία τυφλή μελέτη μεταξύ 20 καπνιστών και 20 μη καπνιστών που είχαν αντιστοιχιστεί για ηλικία και φύλο (μέση ηλικία, 28 έτη, 53% γυναίκες) τον Μάρτιο του 2015. Οι καπνιστές είχαν υψηλότερα βασικά επίπεδα διαλυτού CD40 και Ρ-σελεκτίνης από ό, τι οι μη καπνιστές.

Στην πρώτη φάση της μελέτης, οι συμμετέχοντες κάπνιζαν ένα τσιγάρο καπνού με μέση περιεκτικότητα νικοτίνης 0,6 mg. Οι καπνιστές κλήθηκαν να μην καπνίζουν τουλάχιστον 12 ώρες νωρίτερα. Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος από τους συμμετέχοντες πριν και 5 λεπτά μετά το κάπνισμα.

Μία εβδομάδα αργότερα, οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη δεύτερη φάση της μελέτης, στην οποία χρησιμοποίησαν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο με γεύση καπνού για συνολικά εννέα ρουφηξιές, που ισοδυναμούσαν με περιεκτικότητα σε νικοτίνη 0,6 mg. Τα δείγματα αίματος ελήφθησαν πάλι πριν και 5 λεπτά μετά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, εντός 5 λεπτών από τη χρήση τσιγάρου καπνού ή ηλεκτρονικού τσιγάρου, παρατηρήθηκαν αλλαγές στα επίπεδα του διαλυτού CD40, της Ρ-σελεκτίνης και της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων ( P ≤ .01 για όλους) σε καπνιστές και μη καπνιστές. Αν και δεν υπήρχαν σημαντικές μεταβολές στο CD40 και τη Ρ-σελεκτίνη στους καπνιστές, παρατηρήθηκε αύξηση της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων (P = .031). Για τους μη καπνιστές, οι ερευνητές παρατήρησαν μια σημαντική αύξηση σε όλους τους δείκτες ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων μετά το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων ή ηλεκτρονικών τσιγάρων. «Τα δεδομένα μας δείχνουν ότι τόσο το τσιγάρο καπνού όσο και το ηλεκτρονικό τσιγάρο αυξάνουν έντονα την ενεργοποίηση αιμοπεταλίων», έγραψαν οι ερευνητές. «Ενθαρρύνουμε λοιπόν τη μελλοντική έρευνα για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα ευρήματα και μακροπρόθεσμες έρευνες για να διευκρινίσουμε αν υπάρχουν χρόνιες καρδιαγγειακές επιδράσεις της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου».

Am J Cardiol. 2018;doi:10.1016/j.amjcard.2018.07.029.